Мисия и визия

Мисия на образователната институция:

  • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
  • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
  • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
  • Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето
  • Да положим основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование
  • Да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
  • Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Визия на Образователната институция

  • Утвърждаване на Образователната институция като конкурентно способно учебно заведение, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване;
  • Ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот;
  • Образователната институция, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.